In 2016 sprak de Nederlandse regering de ambitie uit om de economie in 2050 volledig circulair te hebben ingericht. Dat is belangrijk om er zeker van te zijn dat er ook in de toekomst genoeg grondstoffen zijn voor iedereen. Mede daarom ondertekenden negen gemeenten, drie ministeries en drie kennispartners de City Deal Circulaire Stad. Eind 2018 concludeert deze City Deal dat al veel mogelijk is en tegelijkertijd nog een lange weg is te gaan.

Er zijn in Nederland al veel circulaire initiatieven gaande. Zowel bij steden als het bedrijfsleven is veel kennis en expertise aanwezig die belangrijk is om op termijn tot een circulaire economie te komen. Samenwerking is noodzakelijk om deze kennis uit te breiden en breed beschikbaar te stellen. Op termijn kan Nederland zo bovendien uitgroeien als internationale hotspot van kennis en expertise op gebied van circulariteit.

De afgelopen twee jaar is gewerkt aan vele projecten in elke deelnemende stad en zijn daarvan nu 2 per stad op het podium gezet. Daarbij gaat het om circulaire wijken, gebouwen, voorzieningen, bedrijventerreinen en samenwerkingen die samen eigenlijk al een stad vormen. Deze stad is verbeeld en is inclusief beschrijvingen te zien op www.circulairestad.nl.

De projecten laten zien dat koplopers met hun enthousiasme veel kunnen bereiken. Veel ambities zijn te verwezenlijken en door de juiste randvoorwaarden te stellen kunnen belemmeringen worden overkomen. Kortom, de circulaire stad is dichterbij dan we denken.
De condities die een circulaire aanpak en hergebruik voordeliger maken dan primaire grondstoffen zijn nog geen gegeven. Er is een noodzaak tot verandering van wet- en regelgeving, belasting-vergroening en -verschuiving – en opschaling.

De City Deal ondertekenaars (waaronder wethouder Arno Bonte van de gemeente Rotterdam) willen graag en roepen het Rijk op om – vanuit de ambities in het Grondstoffenakkoord, Nederland Circulair 2050 en de transitieagenda’s – het voortouw te nemen. De Rijksoverheid is in de positie om – met fiscale, juridische en financiële prikkels – landelijke voorwaarden te creëren waardoor op regionaal en lokaal niveau kan worden versnel.

 

Kijk ook op www.circulairestad.nl voor meer informatie.